• Problematyka zakwalifikowania pistoletów i rewolwerów gazowych do broni palnej, Roczniki Prawnicze nr 13(326),
 • Broń palna-broń gazowa, Przegląd Sądowy nr 5/2001 ,
 • Broń palna – broń gazowa, Przegląd Policyjny nr 3 (59) –4 (60) /2000,
 • Biometryczne systemy identyfikacji, Problemy Współczesnej Kryminalistyki Tom V pod red. E. Gruzy i T. Tomaszewskiego, Warszawa 2002,
 • Prawo do posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych, Przegląd Policyjny 2/70/2003,
 • Przestępstwa z użyciem kart płatniczych, Problemy współczesnej kryminalistyki , Warszawa 2003,
 • Prawny charakter tablic rejestracyjnych, Przegląd Policyjny nr 2(70)/2003,
 • Sprawna, bo niezależna, Rzeczpospolita nr 273/2003,
 • Prawo do posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych, a dotychczasowa praktyka organów ścigania” /publikacje w portalu giwera.pl
 • Prawo do posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych, Rozprawy z Jałowcowej Góry – materiały III Zjazdu katedr Kryminalistyki pod red. J. Wójcikiewicza, Kraków 2004,
 • Parapsychologia w służbie państwa, Niekonwencjonalne metody ropoznawczo-wykrywcze (red.K. Sławik i A. Wasilewska), Szczecin 2003,
 • Kilka słów o pracy i reformie prokuratury, Prokurator 3-4/2003,
 • Prawo do posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych, Doctrina multiplex veritas una – księga jubileuszowa ofiarowana prof. Mariuszowi Kulickiemu pod red. A. Bulsiewicza, A. Marka, V. Kwiatkowskiej-Darul, Toruń 2004,
 • Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych, Prokuratura i Prawo nr 6/2004,
 • Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych, Przegląd Policyjny 3(75)/2004,
 • Prawny charakter tablic rejestracyjnych, Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, H. Kołecki [red.], Poznań 2004,
 • „Co dalej z reformą prokuratury ?”, In gremio nr 6/2004,
 • Diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie woj. zachodniopomorskiego(cz. I i II), In gremio nr 5/2005; Policja, nr 2/2006,
 • Kara dożywotniego /bezwzględnego/ pozbawienia wolności ?, In gremio 6/2005,
 • Czy czujemy się bezpiecznie ?, In gremio 7-8 /2005,
 • Policyjna amunicja do broni gładkolufowej i skutki jej użycia, Przegląd Policyjny 3(79)/2005,
 • Problemy współczesnej kryminalistyki, tom X, Warszawa 2006,
 • Współczesna przestępczość, obraz, tendencje i kierunki polityki karnej, postulaty formy organów ścigania, Szczecin 2006,
 • Kilka uwag o granicach obrony koniecznej 06.03.2006r.;, http://www.us.szc.pl/lexus; In gremio 5/2006,
 • Granice obrony koniecznej, Dozór  elektroniczny – komentarz, 18.04.2006r.; http://www.us.szc.pl/lexus,
 • Porównanie zdolności użytkowej broni pneumatycznej i gładkolufowej gwintowanej na przykładzie pistoletu pneumatycznego kal. 4,5 mm model A112 m-ki Anics /USA/ oraz karabinka pneumatycznego kal. 4,5 mm m-ki Haendel mod. 303 /DDR/,
 • Problemy współczesnej kryminalistyki, tom X, Warszawa 2006,
 • Współczesna przestępczość, obraz, tendencje i kierunki polityki karnej, postulaty reformy organów ścigania, Szczecin 2006,
 • Dostęp obywateli do broni czarnoprochowej, In gremio 9/2007,
 • Wybrane aspekty obsługi prawnej przedsiębiorców, Działalność gospodarcza, K. Sławik (red.), Warszawa 2007,
 • Kontrola korespondencji e-mailowej pracownika, Łódź 3-4.08.2008r.,
 • Kierunki zmian w ustawie o Policji, Szczytno 26-27.06.2008r.,
 • Opinia służbowa – czy dopuszczalna jest kontrola sądowa decyzji przełożonych ?, Nasza Policja, nr 4, Szczecin 2008,
 • Reforma emerytalna w Policji cz. 1, Nasza Policja nr 6, Szczecin 2009,
 • Nieletni podejrzany w postępowaniu przygotowawczym, Nasza Policja nr 7, Szczecin 2009,
 • Czy stażysta może doręczać pisma wychodzące od organu ?, Nasza Policja nr 8, Szczecin 2009,
 • Koszty holowania i przechowywania pojazdów usuwanych z drogi przez Policję, Nasza Policja nr 9, Szczecin 2009,
 • Pozbawianie cech użytkowych broni palnej, Ciechocinek 26-28.05.2009r.,
 • Kontrola korespondencji e-mailowej pracownika, Kontrola pracownika Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010,
 • Proch czarny los marny 11.02.2011r. http://www.grajcar.police.pl/prawo.php,
 • Polemika z art. publikowanym  w wydaniu Rzeczypospolitej  z dn.13.09.2011r. (Prawo dla ciebie) pt. „Przekroczenie 24 karnych pkt nie wyklucza odliczenia 6 pkt za szkolenie” autorstwa prof. dr hab. Macieja Rogalskiego.
 • Penalizacja obowiązku utrzymania w należytym stanie i oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości w świetle art. 64 Kodeksu wykroczeń; In Gremio nr 107/2017.
 • Penalizacja zjawisk stalkingu, cyberstalkingu i mowy nienawiści – próba oceny przyjętych rozwiązań prawnych na płaszczyźnie prawno karnej, SAiB AJP nr 3/2017.
 • Kradzież tożsamości w ujęciu normatywno-opisowym SAiB AJP nr 2/2017.
 • Death with Dignity - legal dilemmas about euthanasia, SAiB AJP nr 5/ 2017.
 • Próba oceny przyjętych rozwiązań prawnych w prawie polskim na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, International Journal of Legal Studies nr 2/6/2019 IJOLS.
 • Próba oceny karnoprawnych regulacji zwalczania mowy nienawiści w Polsce/Społeczeństwo, władza, prawo – między nienawiścią a inkluzją społeczną Redakcja naukowa Beata A. Orłowska, Aleksandra Szczerba ISBN 978‑83‑66703‑21‑6;
 • Próba oceny wybranych regulacji prawnych w prawie polskim i niemieckim w zakresie ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, red.  A. Chabasińska, B.A. Orłowaska, A. Warchał,  ISBN 978-83-66703-16-2 Bezpieczeństwo wybrane konteksty;
 • Legal ability of natural persons for the storage of firearms in the Police depository, SAiB AJP nr 9/2020r.
 • Próba oceny przyjętych rozwiązań prawnych w prawie polskim na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, International Journal of Legal Studies nr 2/6/2019 IJOLS;
 • Kryminologiczne aspekty przestępstw z nienawiści, [w:] Społeczeństwo, władza, prawo – między nienawiścią a inkluzją społeczną red. Beata A. Orłowska, Aleksandra Szczerba ISBN 978‑83‑66703‑21‑6; 2020, Gorzów Wlkp.;
 • Próba oceny przyjętych rozwiązań prawnych w prawie polskim na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, [w:] Bezpieczeństwo wybrane konteksty red.  Anna Chabasińska, B.A. Orłowaska, A. Warchał, ISBN 978-83-66703-16-2; Warszawa 2020;
 • Odpowiedzialność za opłatę z tytułu przechowywania broni palnej - publikacja w j. angielskim SAiB AJP nr 8/2020 Legal liability of natural persons for the storage of firearms in the Police depository;
 • Prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego, [w:]; Prawo wykroczeń w Polsce doświadczenia i perspektywy pod red. J. Burczyk i in.; wyd UKW Bydgoszcz 2022;
 • Penalizacja zachowania niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Kwartalnik Policyjny nr 4/2022;
 • Przechowywanie i likwidacja niepodjętych depozytów broni palnej SAiB AJP nr 12/2022;
 • Między wolnością a nienawiścią / wybrane aspekty prawnokarnych regulacji przestępstw z mowy nienawiści/ - Studia Administracji i Bezpieczeństwa 2023; 14 (14): 61-87, ISSN: 2543-6961 |; https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=612611.
 • Wpływ środków dozoru elektronicznego na zmniejszenie przeludnienia w zakładach karnych, International Journal of Legal Studies (IJOLS) 2023; 13 (1): 99-118; ISSN: 2543-7097 | E-ISSN: 2544-9478 | ICV: 100 |; https://ijols.com/resources/html/article/details?id=613528;
 • A. Ferenc, K. Gorazdowski; Znaczenie perserweracji w modus operandi sprawców zabójstw, Młodzi dla bezpieczeństwa, http://cwn.ajp.edu.pl/2023/44/, AJP Gorzów 2023 r. 
 • Rola i zadania Policji w zarządzaniu kryzysowym, [w:]; Prawne, merytoryczne, organizacyjne i informacyjne mechanizmy zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zinstytucjonalizowanym systemie bezpieczeństwa państwa pod red. M. Cupryjak i in.; Szczecin 2023, ISBN 978-837972-663-9(print), 978-83-7972-664-6(online), s. 11-34; 
 •