Kancelaria Prawna

Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Gorazdowski świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Kancelaria istnieje od 2004 roku i mieści się w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Kancelaria Prawna

Kompleksowe usługi prawne z wielu dziedzin prawa. Obsługa osób fizycznych i prawnych w tym instytucji sektora finansów publicznych, firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, banków i instytucji finansowych, stowarzyszeń i fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji ogólnej i specjalnej. 

Czytaj więcej...

Kancelaria Prawna

Kancelaria Radcy Prawnego
Dr Krzysztof Gorazdowski
ul. Kopańskiego 93/9, 71-050 Szczecin
tel. 00 48 603 955 437 
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Aktualności

Prev Next

Punkty karne w postępowaniu mandatowym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012.488) w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego,  określa m.in. sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego oraz warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Do ewidencji wpisuje się kierowcę, który dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, rodzaj naruszenia oraz odpowiadającą mu liczbę punktów, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do wspomnianego rozporządzenia. Wpisu ostatecznego dokonuje się, jeśli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Realizacja przepisów cyt. rozporządzenia, przepisów Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym budzi uzasadnione wątpliwości dotyczące granic swobody w nakładaniu na uczestników ruchu drogowego punktów karnych w drodze mandatów, czy orzeczeń sądów oraz swobody właściwych organów ewidencyjnych w zakresie możliwości korygowania liczby punków karnych przypisanych na...

Czytaj wiecej...

Kontrola korespondencji e-mailowej pracownika

Pracodawcy, coraz częściej kontrolując efektywność wykorzystywanego czasu pracy  przez pracownika, starają się monitorować treść otrzymywanej i wysyłanej w miejscu pracy korespondencji. Od pewnego czasu trwa ożywiona dyskusja, czy działanie to nie narusza prawa pracownika do prywatności. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich uprawnienia kontrolne pracodawcy nie obejmują prawa wglądu do korespondencji pracownika[1].  Rzecznik nie kwestionuje samego prawa pracodawcy do sprawdzania poczty elektronicznej, lecz podejmowanie takich działań bez uprzedzenia pracownika. Czy rzeczywiście pracodawca może inwigilować treść korespondencji elektronicznej pracownika ?  Odpowiedź na tak postawione pytanie nie wydaje się jednak taka oczywista.

Czytaj wiecej...

Kontrola zwolnień lekarskich

Przeprowadzanie przez płatnika składek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki, wynika z przepisu art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.). Obowiązek ten dotyczy płatnika składek – pracodawcy, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Czytaj wiecej...

Przekroczenie 24 pkt karnych nie umożliwia ich odjęcia za odbyte przez kierującego szkolenie

Zgodnie z art. 130 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. 

Czytaj wiecej...

Pomoc prawna w sprawach cywilnych i karnych dotyczących kredytów waloryzowanych kursem CHF - komunikat

Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Gorazdowski prowadzi sprawy sądowe z zakresu roszczeń cywilnych p-ko instytucjom bankowym udzielającym tzw. kredytów waloryzowanych (indeksowanych i denominowanych) kursem CHF w związku z bezprawnym stosowaniem tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w zawieranych umowach kredytowych obejmujących, m.in. : stosowanie niedozwolonej waloryzacji (tzw. spread), dowolnej zmiany ustalonego oprocentowania oraz pobierania tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i zamieszczania w umowach innych bezskutecznych postanowień, jak również prowadzi sprawy karno-gospodarcze w imieniu pokrzywdzonych z tytułu nieprawidłowości przy prowadzeniu akcji kredytowych przez banki z konsumentami i doprowadzenia ich niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wyzyskaniu błędnego przekonania kredytobiorców o całkowitym koszcie kredytu (CKK), zatajeniu faktycznych konsekwencji spłaty kredytu udzielanego na podstawie kursu kupna CHF, a spłacanego na podstawie kursu sprzedaży CHF, celowego niesprecyzowania kryteriów ustalania tego kursu, zatajenia ryzyka kursowego, w szczególności ryzyka związanego ze wzrostem zobowiązania w związku ze zmianą kursu CHF, ukrycia przed konsumentami tzw. pozostałych kosztów kredytu, w rezultacie przedstawienia...

Czytaj wiecej...

Prywatne wyjścia w czasie pracy

W przypadku zwolnienia pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy z części dnia pracy, na jego wniosek, pracodawca nie ma prawnej możliwości polecenia pracownikowi odpracowania tego czasu w innym dniu pracy niż przypadającym w dniu zwolnienia, w ten sposób, że pracownik miałby w taki inny dzień czy inne dni świadczyć pracę w wyższym dobowym wymiarze czasu pracy.

Czytaj wiecej...