W przypadku zwolnienia pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy z części dnia pracy, na jego wniosek, pracodawca nie ma prawnej możliwości polecenia pracownikowi odpracowania tego czasu w innym dniu pracy niż przypadającym w dniu zwolnienia, w ten sposób, że pracownik miałby w taki inny dzień czy inne dni świadczyć pracę w wyższym dobowym wymiarze czasu pracy.

Takie polecenie stanowi polecenie pracy w godzinach nadliczbowych bez uzasadnionej przyczyny. Za taką "dodatkową" pracę pracodawca miałby również obowiązek wypłacić pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, 50% dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 1 Kp). „Odrobienie" przez pracownika zwolnienia z części dnia pracy jest możliwe tylko pod warunkiem, iż nie narusza dobowej oraz tygodniowej normy czasu pracy. Możliwe jest również jedynie w ramach tego samego okresu rozliczeniowego. Pogląd ten został zaprezentowany w Stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 7 grudnia 2010r. znak GPP-459-4560-80-1/10/PE/RP w sprawie powstania godzin nadliczbowych przy odpracowywaniu prywatnych wyjść. Niekiedy prezentowane jest jednak stanowisko odmienne. W wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r. (sygn. akt I PKN 239/97, OSNP 1999/1/7) oraz z dnia 31 maja 2001 r. (sygn. akt I PKN 448/00, OSNP 2003/7/177) wskazano, iż wykonywanie po godzinach pracy społecznie lub na zasadzie dobrowolności nie musi zostać uznane za pracę w godzinach nadliczbowych. Zatem nie w każdym przypadku wykonywanie pracy poza normalnymi godzinami, będzie pracą w godzinach nadliczbowych. Argumentem przeciwnym, że czas odpracowywania prywatnych wyjść nie stanowi nadgodzin, jest to, iż nie zachodzą okoliczności, które dopuszczają pracę w nadgodzinach zgodnie z treścią art. 1511 § 1 Kp, tj. nie pojawiają  się  z reguły szczególne potrzeby pracodawcy oraz nie powstaje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Wątpliwości te zostały praktycznie rozwiane z dniem 23.08.2013r. Od tego momentu wszedł w zycie art. 151 § 21 Kp, zgodnie z którym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienie od pracy, udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.Odpracowanie zwolnienie od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o ktrym mowa w art. 132-133 Kp.